جزییات شغل
موقعیت

دفتر مرکزی

حقوق درخواستی

برمبنای توافق طرفین

الزامات شغل

دارای روحیه کار تیمی

ارتباط موثر با سایر اعضای تیم توسعه نرم افزار

مهارت های مورد نیاز

تسلط به زبان c# و چارچوب توسعه DotNet Core

تسلط به پیاده سازی انواع تستها

آشنایی با انواع ابزارهای تست سرویس و محیط کاربری