جزئیات شغل
نوع شغل

تحلیل سیستم

تجربه

4 سال

حقوق پیشنهادی

براساس توافق

الزامات شغلی

  • روحیه کار تیمی و تعامل سازنده با تیم های تخصصی طراحی و تولید نرم افزار
  • توان مندی در تشخیص نیازمندیهای مشتریان و ارائه پیشنهاد بهبود فرایندها
  • تسلط به متدولوژیهای چابک در مهندسی نرم افزار
  • مستندسازی مدل فرایندها و سناریوها
  • آشنایی با انواع متدهای محیط تست کاربران
  • توان مندی شرکت در جلسات و ارائه سیستمها در محیط بهره برداران