کارشناس فنی SCADA

شرح شغل و وظایف نصب ، ارتقا و راه اندازی سیستم در محل عملیات و اجرای طرح عیب یابی و رفع اشکالات احتمالی سیستم تهیه و تدوین مستندات فنی حضور در جلسات فنی  پروژه جهت حل موضوعات فنی   شرایط : دارای مدرک کارشناسی مرتبط مسلط  نصب و راه اندازی سیستم SCADA تسلط نسبی در