• برنامه‌ریزی،و سازماندهی کارهای بازرگانی
  • برقراری تعامل و ارتباطات بیشتر با مشتریان
  • جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز در مورد مشتری
  • رسیدگی به امور تبلیغاتی شرکت
  • برعهده گرفتن کلیه امور مربوط به ارائه محصولات به مشتریان
  • انجام ارزیابی‌های اولیه در مورد نیازسنجی‌های مشتری در ابتدای شروع هر پروژه
  • تجزیه و تحلیل خواسته‌ها و نیازهای مشتریان