عناصر منحصر به فرد
مالک:

گوگل

زمان:

2 روز

هزینه:

250.00

تعداد:

بالا

تجربه:

3 سال

  • روابط عمومی مناسب
  • تسلط بر قوانین و مقررات در صنعت مالی
  • طراحی و بازنگری سیاست‌های مالی
  • شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری
  • ایجاد مدل‌های پیش‌بینی بر اساس نتایج مالی فعلی و گذشته
  • تجزیه و تحلیل داده‌های مالی برای شناسایی وضعیت مالی
  • تسلط بر گزارش بودجه
  • امکان ارائه راهکار برای کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمد