• روابط عمومی بسیار عالی
  • توانایی حل اختلاف
  • توانایی تصمیم‌گیری
  • اخلاق‌گرایی
  • نظم و سازماندهی سازمان
  • تسلط بر قوانین و مقررات جذب، استخدام و بیمه
  • تسلط بر آیین نامه های سازمانی
  • تعیین معیارهای انتخاب منابع انسانی